Fruktbare tips når lesingen har låst seg
 Publikasjoner 

Hva gjør man når en eller flere elever i klassen ikke utvikler leseferdighetene sine på den måten lærerne ønsker? Tre leseforskere ved Universitetet i Oslo beskriver tre helt ulike elevtyper og gir konkrete tips om hva som virker.

Bente Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl er alle tilknyttet Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og sammen har de nå forfattet en lærebok som kan gi verdifull hjelp til lærere som ikke helt vet hvordan de skal hjelpe de elevene som henger etter.

Boktittelen Den intensive leseopplæringen sier alene mye om den medisinen som forfatterne foreskriver: God spesialundervisning foregår ofte over et kort tidsrom. Skolene anbefales å legge opp til lesekurs som for eksempel kan vare i seks uker. I løpet av denne tiden bør det være mulig å løfte eleven opp til et nytt nivå – og gi eleven en følelse av motivasjon og mestring. Etterpå kan eleven igjen motta normalundervisning sammen med resten av klassen, med økt utbytte.

Dialog og mestring
Forfatterens utgangspunkt er at det både på mellomtrinnet og ungdomstrinnet finnes mange elever som strever med lesingen, og at mange av disse elevene etter hvert har utviklet et dårlig forhold til skolen. Og når elevene mer eller mindre har gitt opp, utvikler det seg raskt dårlige samspillsmønstre mellom elever og lærere.

Gjennom gode praksisfortellinger viser Hagtvet, Frost og Refsahl hvordan motløshet kan snus til motivasjon. Vi følger tre elever med helt ulike lærevansker og læringshistorier. Et viktig råd til lærere som møter elever med lesevansker, er at man raskt snakker med elevene for å fram tankene deres om motivasjon, selvoppfatning og årsaksforklaringer. Ikke sjelden må en lærer bearbeide elevens selvoppfatning, i tillegg til å gi eleven redskaper til lesingen.

Suksess bygger ofte på tre pilarer:


Fleksible løsninger
Et viktig poeng for forfatterne er at elever som strever med lesing, er veldig ulike og at de organisatoriske løsningene derfor må være fleksible. Skolen må sørge for at det er god sammenheng mellom hva som skjer på lesekurs og hva som skjer i klasserommene. Uten tett samarbeid mellom faglærere og spesiallærere forsvinner fort sjansene for å lykkes.

De tre forfatterne henvender seg til både lærere, spesialpedagoger og leseveiledere. Det er verdt å merke seg at forfatterne er praktisk anlagt, og at boka er lett tilgjengelig også for lesere med få studiepoeng på CV-en.

Bente Hagtvet, Jørgen Frost og Vigdis Refsahl:
«Den intensive leseopplæringen. Dialog og mestring når lesingen har låst seg.»
Veiledende pris: 489,- kroner
Universitetsforlaget 2015